Cvičení doma - Podmínky pro užívání

1. Provozovatel

Online4U.cz. - provozovatel serveru Cviceni-doma.cz (dále jen Server) je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). Správce poskytuje svým uživatelům články, cvičební plány a cviky (dále jen Informace).

2. Uživatel

Uživatelem Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání Informací tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala na tento Server. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Registrací uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

3. Emailová adresa

Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Správcem. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené Správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

4. Práva uživatele

Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané z tohoto Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Informací Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí využívat Informací Serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele.

5. Diskuze

Naše fórum běží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony České republiky, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo úplného zrušení vašeho uživatelského účtu. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že Cvičení doma má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože Cvičení doma neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá Cvičení doma zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

6. Newsletter

Souhlasem s Podmínkami užití uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Správce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Správce. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

7. Zneužití emailové adresy

V případě, že Správce zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze a s ním také profil Uživatele.

8. Reklama

Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí Serveru je reklama inzerentů serveru a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

9. Připomínky a doporučení

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat na kontakt v sekci Kontakt. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb a Informací Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva tyto názory a připomínky: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, reprodukovat, publikovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Správce je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli jakákoli úplata či kompenzace.

10. Odpovědnost Správce

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Informací Serveru.

11. Služby Serveru

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

12. Podmínky

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

13. Změny Podmínek

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


Zpět na přihlašovací formulář